Pagrindinės skvošo taisyklės

Įžanga

Skvošas žaidžiamas uždaroje ir ribotoje aplinkoje, dažnai dideliu greičiu. Tad yra labai svarbūs du principai:

Saugumas: Žaidėjai turi žaisti saugiai ir NESIIMTI veiksmų kurie galėtų kelti grėsmę ar sužalotų varžovą.
Doras žaidimas: Žaidėjai turi gerbti oponentą ir žaisti sąžiningai.

Pagrindinės taisyklės

2. Taškų skaičiavimas

2.1 Laimėtojas gauną 1 tašką ir jam atitenka padavimas.

2.2 Žaidžiama iki 11 taškų, išskyrus kai yra 10-10, tada žaidimas tęsiamas, kol vienas žaidėjas turi 2 taškų pranašumą.

2.3 Mačas baigiasi, laimėjus (3 iš 5) ar (2 iš 3) žaidimus.

4. Apšilimas

4.1 Mačo pradžioje žaidėjai kartu apšildo kamuoliuką. Tam skiriama ne daugiau 5 minučių. Po 2½ minutės žaidėjai pasikeičia pusėmis.

4.2 Apšylant žaidėjai turi vienodas galimybes mušti kamuolį. Žaidėjas nesaikingai ilgai kontroliuojantis kamuolį bus baudžiamas pagal 15 taisyklę.

5. Padavimas

Žaidimas prasideda padavimu. Pradžioje mačo yra sukama raketė, kuri nusprendžia kuris žaidėjas paduos pirmas. Paduodantis žaidėjas paduoda iki tol, kol pralaimi tašką. Tada padavimas atitenka oponentui.

Žaidėjas kuris laimi žaidimą, paduoda pirmas sekančiame žaidime.

Pradedant žaidimą ar kai paduodantis žaidėjas keičiasi, padavimas gali būti atliekamas iš bet kurios padavimo aikštelės. Padavėjui laimėjus tašką, jis turi paduoti jau iš kitos aikštelės pusės.

Paduodant žaidėjas turi stovėti taip, kad bent dalis vienos kojos būtų padavimo kvadrate ir neliestų linijos. Padavimas skaitomas geru, jeigu kamuoliukas mušamas į priekinę sieną virš padavimo linijos ir žemiau viršutinės korto ribos linijos, taip, kad atšokęs nuo sienos kamuoliukas krenta į priešingą kvadratą, nei paduodantis žaidėjas.

6. Žaidimas

6.1 Jeigu padavimas yra geras, žaidimas tęsiamas tol, kol atmušimas yra geras. Žaidimas stabdomas jeigu žaidėjas prašo „LET“ arba apeliuoja, arba nurodžius vienam iš teisėjų, arba kai kamuoliukas liečia vieno iš žaidėjų rūbus ar nemušančio žaidėjo raketę.

6.2 Atmušimas yra geras jeigu:

6.2.1  Kamuoliukas atmušamas teisingai, prieš jam atsitrenkiant du kartus ant grindų, ir

6.2.2  Nepaliesdamas nei vieno žaidėjo, ar jų rūbų, ar raketės, kamuoliukas liečia priekinę sieną tiesiogiai ar atšokęs nuo bet kurios kitos sienos (bet ne grindų) ir aukščiau „skardos“ ir žemiau viršutinės linijos, ir

6.2.3  Atšoka nuo priekinės sienos neliesdamas skardos, ir

6.2.4  Nepalieka aikštelės ribų.

8. Trukdymas

8.1 Po mušimo, žaidėjas turi pasistengti atlaisvinti priėjimą prie kamuolio, kad atšokus kamuoliukui nuo priekinės sienos priešininkas galėtų:

8.1.1  Gerai matyti kamuoliuką (8.7), kai jis atšoka nuo priekinės sienos; ir

8.1.2  Galėtų netrukdomas tiesiogiai prieiti iki kamuolio (8.8); ir

8.1.3  Turėtų pakankamai vietos užsimoti rakete ir atlikti mušimą; ir

8.1.4  Galėtų atlikti mušimą į bet kurią priekinės sienos vietą.

Fiksuojamas trukdymas, jeigu žaidėjas nesuteikia tokios laisvės savo varžovui.

8.2 Mušantysis žaidėjas gali stabdyti žaidimą ir prašyti kartojimo „LET“, jeigu mano, kad įvyko trukdymas. Prašymas turi būti pateikiamas be uždelsimo.
Pastabos:

  • Prieš priimdamas bet kokį prašymą, teisėjas turi suprasti, kad žaidėjas prašo kartojimo „LET“.
  • Prašymas „LET“, taip pat reiškia ir prašymą gauti tašką „STROKE“.
  • Dažniausiai tik mušantysis gali prašyti „LET“ dėl trukdymo. Tačiau, teisėjai gali įvertinti ir tą atvejį, jeigu nemušantis prašo „LET“ dėl priėjimo stokos prieš kamuoliukui pasiekiant priekinę sieną.

8.3 Teisėjas, jei nesupranta prašymo, turi klausti žaidėjo paaiškinimo.

8.4 Teisėjas gali leisti kartoti ar užskaityti tašką, net ir be žaidėjų prašymo, sustabdydamas žaidimą, ypač saugumo sumetimais.

8.5 Jeigu mušantysis atmuša kamuolį ir priešininkas prašo „LET“, bet ataka tampa klaidinga, priešininkas laimi tašką.

8.6 Pagrindai. Sekantys punktai taikomi visiems trukdymo atvejams:

8.6.1  Jeigu nebuvo trukdymo ar sužalojimo tikimybės, kartojimas atmetamas – „NO LET“.

8.6.2  Jeigu buvo trukdymas, bet mušantysis negalėtų atmušti teisingai kamuoliuko – „NO LET“.

8.6.3  Jeigu mušantysis tęsė žaidimą po trukdymo ir tada prašė kartoti – „NO LET“.

8.6.4  Jeigu buvo trukdymas, bet tai netrukdė mušančiajam matyti ar pasiekti kamuoliuką, kad jis galėtų teisingai atmušti, tada skaitomas minimalus trukdymas ir „NO LET“.

8.6.5  Jeigu mušantysis galėjo atmušti teisingai, bet priešininkas neįdėjo visų pastangų išvengti trukdymo, tada mušantysis laimi tašką – „STROKE“.

8.6.6  Jeigu buvo trukdymas, bet priešininkas įdėjo visas pastangas, kad to išvengti ir mušantysis būtų galėjęs atmušti teisingai, tada galimas kartojimas – „LET“.

8.6.7  Jeigu buvo trukdymas ir mušantysis galėjo atmušti kamuoliuką taip, kad būtų laimėjęs tašką, tada mušantysis ir laimi tašką – „STROKE“.

Specifinėms situacijoms taikomi ir šie punktai:

8.7 Geras Matomumas
Tai reiškia, kad žaidėjas turi pakankamai laiko matyti kamuoliuką, kad galėtų pasiruošti smūgiui, kai kamuoliukas atšoka nuo priekinės sienos.

8.7.1 Jeigu mušantysis prašo kartojimo „LET“ dėl blogo kamuoliuko matomumo atšokant nuo priekinės sienos, tai reikia įvertinti ir pagrindinius (8.6) punktus.

8.8 Tiesioginis priėjimas prie kamuolio
Jeigu mušantysis prašo kartoti „LET“ dėl to, kad negali tiesiogiai pasiekti kamuolio, tada:

8.8.1 Jeigu buvo trukdymas, bet mušantysis nesistengė prieiti ir atmušti kamuolio – „NO LET“; Pastaba:
Pastangos prieiti ir atmušti kamuolį neturi baigtis kontaktu su priešininku. Jeigu kontaktas, kurio galima buvo išvengti įvyko, tada taikomas 15 taisyklių punktas.

8.8.2 Jeigu mušantysis turėjo tiesioginį priėjimą, bet pasirinko netiesioginį kelią link kamuoliuko ir tada prašė „LET“ dėl trukdymo – „NO LET“, nebent galioja taisyklė 8.8.3;

8.8.3 Jeigu mušantysis judėjo ne ta linkme („wrong footed“), bet sugebėjo atsitiesti ir galėjo teisingai atmušti kamuolį ir tada įvyko trukdymas,  kartojimas „LET“ yra galimas, nebent mušantysis galėjo atmušti kamuoliuką taip, kad būtų laimėjęs tašką, tada mušantysis ir laimi tašką – „STROKE“.

8.9 Rakėtės užsimojimas.
Normalų raketės smūgį sudaro pagrįstas užsimojimas, kamuoliuko mušimas ir pagrįstas raketės palydėjimas. Mušėjo užsimojimas ir palydėjimas yra pagrįsti tuo atveju, jeigu rakete nesimosikuojama daugiau negu reikia.
Jeigu mušantysis prašo „LET“ dėl trukdymo užsimoti ar mušti, tada:

8.9.1 jeigu raketės eiga buvo paveikta lengvo kontakto su priešininku, kuris ėmėsi visų priemonių, kad išvengti trukdymo – tada galimas „LET“, nebent mušantysis galėjo atmušti kamuoliuką taip, kad būtų laimėjęs tašką, tada – „STROKE“.

8.9.2 Jeigu raketės eiga buvo nutraukta kontakto su priešininku, „STROKE“ laimi mušantysis, net jeigu ir priešininkas įdėjo visas pastangas to išvengti.

8.10 Perdėtas užsimojimas

8.10.1 Jeigu mušantysis per daug užsimojo ir kliudė priešininką, „LET“ neduodamas.

8.10.2 Jeigu buvo trukdymas, bet mušantysis perdėtai užsimojo bandydamas laimėti „STROKE“, tada galimas yra „LET“

8.10.3  Mušančiojo perdėtas užsimojimas gali paveikti oponentą, kai ateina oponento eilė smūgiuoti. Tada oponentas gali prašyti „LET“.

8.11 Laisvė mušti kamuoliuką į bet kurią priekinės sienos dalį
Jeigu mušantysis atsistako mušti, dėl to, kad priešininkas užstoja priekinę sieną, ir prašo „LET“:

8.11.1 Jeigu buvo trukdymas ir kamuolys būtų kliudęs priešininką pakeliui į priekinę sieną (bet ne šoninę), „STROKE“ laimi mušantysis, nebent mušantysis apsisuko ar mušė ne pirmu bandymu – tokiu atveju galimas „LET“.

8.11.2 Jeigu kamuolys būtų kliudęs priešininką ir po to šoninę sieną prieš pasiekdamas priekinę sieną, tada galimas „LET“, nebent mušantysis būtų laimėjęs tašką – tokiu atveju „STROKE“ laimi mušantysis;
arba

8.11.3 Jeigu kamuolys pirma atsitrenktų į šoninę sieną ir po to į priešininką prieš pasiekdamas priekinę sieną, tada galimas „LET“, nebent mušantysis būtų laimėjęs tašką – tokiu atveju „STROKE“ laimi mušantysis.

8.12 Pakartotinas mušimas

Jeigu mušantysis prašo „LET“ dėl trukdymo, kai jis mušė kamuolį ne pirmu bandymu ir galėjo teisingai atmušti kamuolį, tada:

8.12.1 Jeigu priešininkas neturėjo laiko išvengti trukdymo, galimas „LET“.

8.13 Sukimasis
Sukimasis yra mušančiojo žaidėjo veiksmas, kai kamuolys mušamas dešinėje kūno pusėje po to kai kamuolys praskrido už žaidėjo iš kairės ar atvirkščiai, nesvarbu ar žaidėjas fiziškai apsisuko ar ne.
Jeigu mušančiajam kilo trukdymas kai jis sukosi ir jis būtų sugebėjęs gerai atmušti kamuoliuką, tada:

8.13.1 Jeigu užsimojimas, mušimas buvo sustabdytas – mušantysis laimi „STROKE“, net jei priešininkas padarė viską, kad išvengti trukdymo.

8.13.2 Jeigu priešininkas neturėjo laiko išvengti trukdymo, galimas „LET“.

8.13.3 Jeigu mušantysis galėjo atmušti nesisukdamas, bet sukosi, kad galėtų prašyti „LET“, tada „LET“ nėra suteikiamas.

8.13.4 Kai mušantysis sukasi, teisėjas visada turi įvertinti ar tas veiksmas kėlė pavojų ir pagal tai spręsti.

9. Kamuoliukas pataiko į žaidėją

9.1 Jeigu kamuolys, pakeliui į priekinę sieną, paliečia oponentą ar jo raketę ar rūbus, žaidimas stabdomas, ir:

9.1.1 Jeigu mušimas nebuvo geras, tai oponentas gauna tašką;

9.1.2  jeigu kamuolys skrido tiesiai į priekinę sieną po pirmo bandymo ir mušantysis nesisuko, taškas skiriamas mušusiajam.

9.1.3  jeigu kamuolys lietė arba būtų lietęs kitą sieną prieš pataikant į priekinę sieną ir mušantysis nesisuko, galimas „LET“, nebent šis mušimas būtų buvęs pergalingas, kuriuo atveju skiriamas taškas mušančiajam.

9.1.4  jeigu mušantysis nesisuko, bet atmušė kamuoliuką ne iš pirmo karto, tada leidžiamas „LET“.

9.1.5  jeigu mušantysis sukosi, tašką laimi oponentas, nebent oponentas specialiai pajudėjo kamuoliuko link – tuo atveju tašką laimi mušantysis.

9.2 Jeigu kamuolys, atšokęs nuo priekinės sienos, paliečia žaidėją prieš atšokdamas du kartus ant grindų, žaidimas stabdomas, ir:

9.2.1 Jeigu kamuolys pataiko į nemušantį, prieš mušančiajam bandant atmušti kamuolį ir nebuvo „maišymosi“, mušantysis laimi tašką, nebent mušančiojo pozicija įtakojo pataikymą – tuo atveju galimas „LET“.

9.2.2 Jeigu kamuolys pataiko į nemušantį, po to kai mušantysis bandė atmušti kamuoliuką, galimas „LET“, su sąlyga, kad mušantysis galėjo atmušti. Priešingu atveju nemušantysis laimi tašką.

9.2.3 Jeigu kamuolys pataiko į mušantį ir nėra „maišymosi“, tai nemušantysis laimi tašką. Jeigu buvo maišymasis, žiūrėti 8 taisyklę.

9.3 Jeigu mušantysis pataiko su kamuoliu į oponentą, teisėjas privalo atsižvelgti ar veiksmas buvo pavojingas ir spręsti atitinkamai.

 

Dėkojame už vertimą ir pastangas Alenui Kišonui.

Sutrumpintos pagridinės skvošo taisyklės pagal 2014.01 vienetų taisykles iš http://www.worldsquash.org/ws/rules

0 Comments

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.